Programme

We are pleased to present the Program of the XV International Symposium “Nursing in interdisciplinary healthcare”. It is also available for download in pdf format.
Please note that the program may be revised and the update may result in some changes.

We also present an overview map of the facility where individual parts of the XV Symposium (sessions and workshops) are held.

Thursday, September 21, 2023

Zielony Kompleks „Dwór OSTOYA”, Jasionka 1A, 36-002 Jasionka

Małgorzata NagórskaUniversity of Rzeszów

Speeches of Symposium Co-organizers

Chair: Ivana Chloubova, Dana Zrubcová, Katalin Papp, Małgorzata Nagórska

9:15-9:30 Małgorzata Nagórska
15th Anniversary of the International Symposium – a brief summary
15 Rocznica Międzynarodowego Sympozjum – krótkie podsumowanie

9:30-9:45
Ivana Chloubova
Secondary health care nursing during the COVID-19 pandemic through the eyes of the general public
Pielęgniarstwo w szpitalnej opiece zdrowotnej w czasie pandemii COVID – 19 oczami ogółu społeczeństwa

9:45-10:00 Jozsef Betlehem, Annamária Pakai Karamanne, Ildiko Madarasz, Zsofia Verzar, Adrienn Siket Ujvarine
Current state of advanced nurse practitioner education in Hungary
Obecny stan zaawansowanego kształcenia pielęgniarek na Węgrzech

10.00-10.15
– Andrea Solgajová, Dana Zrubcová, Miroslava Líšková, Gabriela Vörösová
Perception of educational environment in slovak nursing students
Percepcja środowiska edukacyjnego studentów pielęgniarstwa w Słowacji

10:15-10:30 – Patrycja Trojnar, Lucia Dimunová, Dariusz Bazaliński, Mária Zamboriová, Beata Grešš Halász, Jana Michalková, Joanna Przybek-Mita, Izabela Sałacińska, Martina Lacková, Paweł Więch
The effectiveness of learning by means of high-fidelity simulation among medical and nursing students – Polish-Slovak experiences
Efektywność uczenia się przez symulację wysokiej wierności wśród studentów medycyny i pielęgniarstwa – doświadczenia polsko-słowackie

Chair: Jozefína Mesárošová, Andrea Solgajová, Dariusz Bazaliński, Paweł Więch

10:45-10:55 – Sebastian Chmielewski
Safety of professionals in the aspect of wound care
Bezpieczeństwo specjalistów w aspekcie zaopatrywania ran

10:55-11:05 – Asta Mažionienė, Andželika Zavackienė, Rimantė Morkūnienė
Competence, attitudes and barriers of Evidence Based Practice (EBP) among registered nurse practicing in inpatient settings
Kompetencje, postawy i bariery Praktyki Opartej na Dowodach (EBP) wśród zarejestrowanych pielęgniarek praktykujących
w warunkach szpitalnych

11:05-11:15 – Adrienn Ujváriné Siket, Gábor Kismihók, Ádám Keszler, Anna Szőllősi, Miklós Zrínyi
Redefining nursing skills in AI and robotisation – results of an Erasmus project, main focus to new APN curriculum developing
Redefinicja umiejętności pielęgniarskich w sztucznej inteligencji i robotyzacji – wyniki projektu Erasmus, główny nacisk na opracowanie nowego programu nauczania APN

11:15-11:25 – Jitka Doležalová, Lenka Šedová, Sylva Bártlová, Lucie Havierniková, Iva Brabcová
Complex education of ischemic heart disease patients coordinated by nurses
Kompleksowa edukacja pacjentów z chorobą niedokrwienną serca koordynowana przez pielęgniarki

11:25-11:35 – Martin Červený, Hana Hajduchová, Ivana Chloubová, Iva Brabcová, Radka Prokešová, Valérie Tóthová
Factors influencing medication administration errors in clinical nursing practice: a study in the Czech Republic
Czynniki wpływające na błędy w podawaniu leków w klinicznej praktyce pielęgniarskiej: badanie przeprowadzone w Czechach

11:35-11:45 – Iva Brabcová, Valérie Tóthová, Hana Hajduchová, Ivana Chloubová, Martin Červený, Radka Prokešová
Self-reported medication administration errors in the clinical practice of Czech nurse
Zgłaszanie błędów w podawaniu leków w praktyce klinicznej czeskich pielęgniarek

11:45-11:55 – Dariusz Bazaliński
Marjolin’s ulcer in the material of the Wound Treatment Clinic of the Podkarpackie Oncology Center in Brzozów
Owrzodzenie Marjolina w materiale Poradni Leczenia Ran Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie

11:55-12:05 – Iwona Pizoń-Tworek
Two steps to heal wounds
Dwa kroki do wyleczenia ran

12:05-12:25 – Discussion

Chair: Zdzisława Chmiel, Anna Jacek, Małgorzata Gajdek, Joanna Przybek-Mita

10:45-10:55 – Małgorzata Gajdek, Anna Fąfara, Krzysztof Fudali
Socio-demographic conditions of the practical use of nurses competences in the opinion of students
Socjo-demograficzne uwarunkowania praktycznego wykorzystania kompetencji pielęgniarek w opinii studentów

10:55-11:05 – Kornelia Czternastek, Beata Penar-Zadarko
Attitudes and cultural competences of nurses towards culturally different patients
Postawy i kompetencje kulturowe pielęgniarek wobec pacjentów odmiennych kulturowo

11:05-11:15 – Anna Jacek
Provision of health services in the form of teleconsultations by nurses and midwives – comments against the background of the current legal status
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie telekonsultacji przez pielęgniarki i położne – uwagi na tle aktualnego stanu prawnego

11:15-11:25 – Dawid Makowicz, Katarzyna Lisowicz, Renata Dziubaszewska, Natalia Makowicz, Beata Dobrowolska
The impact of the COVID-19 pandemic on job satisfaction among nursing staff in five European countries
Wpływ pandemii COVID-19 na zadowolenie z pracy personelu pielęgniarskiego w pięciu krajach europejskich

11:25-11:35 – Aleksandra Steliga, Kazimiera Hebel, Katarzyna Lewandowska
Accommodating learning styles to a medical simulation environment
Dostosowanie stylów uczenia się do środowiska symulacji medycznej

11:35-11:45 – Joanna Przybek-Mita
Identification of political, legal, economic, social and technological factors creating opportunities and threats for postgraduate education of nurses and midwives in Poland
Identyfikacja uwarunkowań politycznych, prawnych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych stwarzających szanse i zagrożenia dla kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Polsce

11:45-11:55 – Marta Pieczonka
Code of professional ethics for nurses and midwives – amendment
Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej – nowelizacja

11:55-12:05 – Anna Bartosiewicz
Prevalence rate of non-communicable diseases among polish nurses
Wskaźnik występowania chorób niezakaźnych wśród polskich pielęgniarek

12:05-12:25 – Discussion

Chair: Sławomir Porada, Orsolya Máté, Katarzyna Sygit, Dana Zrubcová,

13:25-13:35 Katarzyna Sygit
The fundamental importance of lifestyle in health protection and health promotion
Fundamentalne znaczenie stylu życia w ochronie i promocji zdrowia

13:35-13:45 –
Sylva Bártlová, Ivana Chloubová, Věra Hellerová, Jana Kimmerová, Aleš Chrdle
Are primary care nurses interested in telecommunication during the period of pandemic COVID-19?
Czy pielęgniarki POZ są zainteresowane telekomunikacją w okresie pandemii COVID-19?

13:45-13:55
– Małgorzata Chmielewska, Edyta Dryja
The scale of using illegal psychoactive substances among students
Skala używania nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród studentów

13:55-14:05 – František Dolák
Nurses and information during a pandemic
Pielęgniarki i informacja w czasie pandemii

14:05-14:15 – Grzegorz Gałuszka, Renata Gałuszka, Agnieszka Gałuszka
Awareness of the inhabitants of the świętokrzyskie voivodshio about the preventive cancer program
Świadomość mieszkańców województwa świętokrzyskiego o programach prowadzenia raka

14:15-14:25 – Sławomir Porada, Grażyna Hejda, Wacław Kruk, Agnieszka Hubert-Lutecka
The structure and dynamics of staff employment as indicators of the effectiveness of the hospital industry in the years 1999-2018 based on the University Clinical Hospital in Rzeszów – own research
Struktura i dynamika zatrudnienia personelu jako wskaźniki efektywności branży szpitalnej w latach 1999-2018 na podstawie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie – badania własne

14:25-14:35 – Dorota Trybusińska, Milena Dudela 

Quality of life for people with mental illness
Jakość życia osób z chorobami psychicznymi

14:35-14:45 Dawid Makowicz, Katarzyna Lisowicz , Renata Dziubaszewska, Natalia Makowicz
Impact of regular blood donation on the human body; donors’ perspective. donors’ opinion on side effects of regular blood donation on human body
Wpływ regularnego oddawania krwi na organizm człowieka z perspektywy darczyńców, opinia dawców na temat skutków ubocznych regularnego oddawania krwi

14:45-15:10 – Discussion

Chair: Beata Barańska, Izabela Sałacińska, Małgorzata Kulas, Jolanta Karpińska-Ciuba

13:25-13:35 – Beata Barańska
Prehabilitation – personal experience
Prehabilitacja w onkologii – doświadczenia własne

13:35-13:45 -Zuzana Spáčilová, Dana Zrubcová, Alexandra Archalousová
Nursing activities in patient subjected to chemotherapy.
Czynności pielęgniarskie wobec pacjenta poddanego chemioterapii

13:45-13:55 – Małgorzata Pasek
Does anybody support the supporters? Social support in the cancer patient-caregiver dyad
Czy ktoś pomaga pomagającym? Wsparcie społeczne w diadzie pacjent onkologiczny – opiekun

13:55-14:05 – Alica Slamková, Ľubica Poledníková, Zuzana Spáčilová, Ľuboslava Pavelová
Nursing activities in radiation therapy
Czynności pielęgniarskie w radioterapii

14:05-14:15 – Małgorzata Knap, Ewelina Nowak
Expanding the competencies of an anesthesiology and intensive care nursing specialist – a good direction in advanced clinical nursing practice
Rozszerzenie kompetencji specjalisty pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki – dobry kierunek w zaawansowanej praktyce pielęgniarstwa klinicznego

14:15-14:25 – Sabina Krupa
Delirium in the Intensive Care Unit
Delirium w Oddziale Intensywnej Terapii

14:25-14:35 – Wojciech Soliński, Paweł Więch
The impact of the use of personal protective equipment on the quality of chest compressions during the SARS-CoV-2 pandemic
Wpływ stosowania środków ochrony indywidualnej na jakość uciśnięć klatki piersiowej w czasie pandemii SARS-CoV-2

14:35-14:45 – Marek Dąbrowski, Mateusz Puślecki, Sebastian Stefaniak, Marcin Ligowski, Bartłomiej Perek, Agata Dąbrowska, Maciej Sip, Małgorzata Ładzinska, Konrad Baumgart, Kazimiera Hebel, Aleksandra Steliga
ECMO in critical care
ECMO w intensywnej terapii

14:45-15:10 – Discussion

Chair: Jozsef Betlehem, Anna Bartosiewicz, František Dolák, Attila Sárváry

15:25-15:35 – Jitka Doležalová, Anna Švancárová, Valérie Tóthová
Cultural Competence in Nurses in adult general practitioner practices
Kompetencje kulturowe pielęgniarek w praktyce ogólnej dla dorosłych

15:35-15:45 – Nijolė Galdikienė, Asta Mažionienė

Depresion, anxiety and stress among professional bachelor nursing students
Depresja, niepokój i stres wśród profesjonalnych studentów pielęgniarstwa

15:45-15:55 –
Michaela Miertová
Pain as a factor influencing fatigue in patients with multiple sclerosis
Ból jako czynnik wpływający na zmęczenie u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

15:55-16:05 – Hana Hajduchová,  Iva Brabcová, Ivana Chloubová, Valérie Tóthová, Radka Prokešová, Martin Červený, Josef Malý, Martin Doseděl, Ondřej Tesař

Interrupting during medicine administration as a risk area of nursing care
Zakłócenia podczas podawania leku jako obszar ryzyka opieki pielęgniarskiej

16:05-16:15 – Justyna Kosydar-Bochenek
Post Intensive Care Disorder Syndrome (PICS) – from pathophysiology to clinical challenges
Zespół zaburzeń po intensywnej terapii (PICS) – od patofizjologii do wyzwań klinicznych

16:15-16:25 – Elena Gurková, Daniel Šaňák, Lenka Šáteková, Šárka Šaňáková, Daniela Bartoníčková
Self-perceived global recovery after ischemic stroke
Samoocena globalnego powrotu do zdrowia po udarze niedokrwiennym

16:25-16:35 – Viktória Törő, Istvánné Radó, Andrea Szelesné Árokszállási,
Attila Sárváry
Access to primary health care and changes in quality of life of patients with type 2 diabetes during the COVID-19 pandemic in Hungary: a qualitative study
Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej a zmiany jakości życia pacjentów z cukrzycą typu 2 podczas pandemii COVID-19 na Węgrzech: badanie jakościowe

16:35-16:45 – Ľubica
Koprdová, Ľubica Libová, Dana Brázdilová
Preoperative anxiety in surgical patients
Lęk przedoperacyjny u pacjentów chirurgicznych

16:45-17:10 – Discussion

Chair: Bożena Majchrowicz, Małgorzata Marć, Barbara Gugała, Dorota Gutkowska

15:25-15:35 -Dagmara Podgórska-Kowalczyk, Jolanta Karpińska-Ciuba, Agnieszka Chlebuś
The level of knowledge on the Automatic External Defibrillator (AED) among the inhabitants of the Przemyśl poviat
Poziom wiedzy na temat Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej (AED) wśród mieszkańców powiatu przemyskiego

15:35-15:45 – Dorota Gutkowska, Jolanta Gruszecka
Detection of alarm factors by mass pectroscopyon the example of the selected hospital
Wykrywanie czynników alarmowych za pomocą spektroskopii mas na przykładzie wybranego szpitala

15:45-15:55 – Angelika Lewandowska, Agnieszka Kaleta

Simulated patients in the evaluation of lecturers
Symulowani pacjenci w ocenie wykładowców

15:55-16:05 – Anna Kliś, Tomasz Irzyniec

Oral hygiene and health among hemodialysis patients
Higiena jamy ustnej i zdrowie wśród pacjentów hemodializowanych

16.05-16:15 – Zuzanna Łazar-Chylińska, Marta Gawlik
Method of medical simulation in the education process in practical fields of study in the opinion of students – pro and con
Metoda symulacji medycznej w procesie kształcenia na praktycznych kierunkach studiów w opinii studentów – za i przeciw

16:15-16:25 – Marta Gawlik, Katarzyna Zalewska, Jakub Zalewski

Medical simulation in teaching nursing in the opinion of academic teachers
Symulacja medyczna w nauczaniu pielęgniarstwa w opinii nauczycieli akademickich

16:25-16:35 – Jakub Zalewski, Mateusz Ptak, Katarzyna Zalewska, Joanna Grzesik- Gąsior, Piotr Kubacki, Krzysztof Buczkowski, Agnieszka Pieczykolan

The importance of moulage during high-fidelity simulation classes – preliminary reports
Znaczenie moulage podczas zajęć symulacji wysokiej wierności – raporty wstępne

16:35-16:45 – Katarzyna Zalewska, Joanna Grzesik-Gąsior, Jakub Zalewski, Mateusz Ptak, Piotr Kubacki, Krzysztof Buczkowski, Agnieszka Pieczykolan
The most important principles in the construction of learning objectives in the development of medical simulation scenarios
Najważniejsze zasady w budowie celów nauczania w opracowywaniu scenariuszy symulacji medycznych

16:45-17:10 – Discussion

Chair: Joanna Burzyńska, Magdalena Rękas, Julia Martyn, Maciej Masłowski, Sara Jarmakiewicz-Czaja

Mohammed M Al-Jabri, Adel M. Al Jawfi
Assessment of knowledge and Attitude of Health Workers about Dengue Fever at Al-Hodeidah governorate
Ocena wiedzy i postawy pracowników służby zdrowia na temat gorączki denga w prowincji Al-Hodeidah

Aneta Trzcińska, Anna Kliś
Attitudes towards transplantation among healthcare professionals 
Postawy wobec transplantacji wśród pracowników służby zdrowia

Maciej Masłowski
E-health: trend searching and interpretation of social interest
E-zdrowie: wyszukiwanie trendów i interpretacja zainteresowań społecznych

Izabela Sałacińska, Marek Postuła, Dariusz Bazaliński, Paweł Więch, Zdzisława Chmiel, Aneta Lesiak, Paweł Januszewicz
Quality of life of parents raising children with chronic conditions relative to support received from non-governmental organizations
Jakość życia rodziców wychowujących dzieci z chorobami przewlekłymi na tle wsparcia otrzymywanego od organizacji pozarządowych

Magdalena Rękas, Joanna Burzyńska
Have smartphone destroyed our teens? Self-reported and measured problematic smartphone use in adolescents
Czy smartfon zniszczył nasze nastolatki? Samodzielnie zgłaszane i mierzone problematyczne korzystanie ze smartfonów u nastolatków

Agnieszka Zalas
Ordination of medicinal products in everyday professional practice of palliative care nurses
Ordynacja produktów leczniczych w codziennej praktyce zawodowej pielęgniarek opieki paliatywnej

Julia Martyn
Decoding Vaccination Beliefs: An Insight into Parental Perspectives in Poland
Dekodowanie przekonań o szczepieniach: wgląd w perspektywy rodziców w Polsce

Małgorzata Wąsacz
The phenomenon of snacking – conditions and attitudes of patients hospitalized due to internal diseases
Zjawisko podjadania – uwarunkowania i postawy pacjentów hospitalizowanych z powodu chorób internistycznych

Dorota Bassara-Nowak
The immunological potential of human milk
Potencjał immunologiczny mleka kobiecego

Maria Gołda-Bąk, Paweł Więch, Małgorzata Szpytma, Izabela Sałacińska
Factors determining the effectiveness of cardiopulmonary resuscitation undertaken by medical staff
Czynniki warunkujące skuteczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej podejmowanej przez personel medyczny

Małgorzata Sieniawska, Aneta Kowalczyk, Paweł Więch
Screening assessment of depressive states in adolescents during the SARS-CoV-2 pandemic
Przesiewowa ocena stanów depresyjnych u nastolatków w czasie pandemii SARS-CoV- 2

Urszula Popczyńska-Chudzio

The impact of the Sars-Cov2 virus pandemic on the diagnosis and treatment of patients with stroke
Wpływ pandemii wirusa Sars-Cov2 na diagnostykę i leczenie pacjentów z udarem mózgu

Martin Červený, Inga Zadvinskis, Cindy Zellefrow, Dianne Morrison-Beedy
Impact of interventions on disease progression and patient outcomes in pre-dialysis stages of chronic kidney disease: an evidence-based practice project
Wpływ interwencji na progresję choroby i wyniki pacjentów przed wykonaniem dializy z powodu przewlekłej choroby nerek: projekt praktyczny oparty na dowodach

Zdzisława Chmiel, Aneta Lesiak,  Izabela Sałacińska, Joanna Chochoń
Body mass composition and physical activity among students from Rzeszow aged 20-25
Skład masy ciała a aktywność fizyczna rzeszowskich studentów w wieku 20-25 lat

Aneta Lesiak, Zdzisława Chmiel, Izabela Sałacińska
Pielęgniarstwo w prehabilitacji
Nursing in prehabilitation

Bogusława Kaczor-Pyter
Determinants of life satisfaction of nursing home residents in the subcarpathian region
Determinanty satysfakcji z życia mieszkańców domów pomocy społecznej Podkarpacia

Gabriela Kamińska, Martyna Kamińska, Grażyna Hejda
Evaluation of the level of physical activity among children aged 7-14 years
Ocena poziomu aktywności fizycznej dzieci w wieku 7-14 lat

17:10 – 17:30 – Summary of the e-Poster session

11:45-12:30   – Individualized medical nutrition therapy in diabetes – the role of a diabetes educator / Zindywidualizowana terapia dietetyczna w cukrzycy – rola edukatora diabetologicznego

13:25-14:10  – Selected options for wound debridement and stimulation of repair processes / Wybrane możliwości oczyszczania
ran i stymulacji procesów naprawczych

14:25-15:10 – What a deep wound needs to heal? Czego głęboka rana potrzebuje do zagojenia?

15:25-16:10 – Effective management of intestinal and urostomy stomas, with a focus on preventing skin complications and improving the quality of life for patients / Efektywne zaopatrzenie stomii jelitowych i urostomii z uwzględnieniem profilaktyki powikłań skórnych i poprawy jakości zdrowia pacjentów

16:25-17:10 – Neuromonitoring of patients in the Intensive Care Unit / Neuromonitoring pacjentów na Oddziale Intensywnej Terapii

From 19:00 to 24:00

Friday, September 22, 2023

Chair: Katalin Papp, Sylva Bártlová, Sabina Krupa, Dorina Pusztai

9:00-9:10 – Katalin Papp
Skills and abilities of elderlies
Umiejętności i zdolności osób starszych

9:10-9:20 – Helena Kadučáková, Marcela Ižová

Active seniors’ education without barriers
Aktywna edukacja seniorów bez barrier

9:20-9:30 – Helena Michálková, Eva Topinková, Tereza Vágnerová
Sarcopenic obesity
Otyłość sarkopeniczna

9:30-9:40 – Małgorzata Dziechciaż

Occurrence, assessment and treatment of pain in old age
Występowanie, ocena i leczenie bólu w starości

9:40-9:50 –
Katarína Zrubáková, Helena Kadučáková, Mária Lehotská, Soňa Kajúchová
Nutritional care and its benefits in the institutional treatment of seniors
Terapia żywieniowa i jej korzyści w leczeniu instytucjonalnym seniorów

9:50-10:00 –
Małgorzata Marcysiak, Katarzyna Korycińska-Koniczuk
Health behaviors of the elderly and the sense of self-efficacy
Zachowania zdrowotne osób starszych a poczucie własnej skuteczności

10:00-10:10 –
Alicja Kłos, Katarzyna Tomaszewska
Problems and needs of the elderly
Problemy i potrzeby seniorów

10:10-10:20 – Jolanta Kuzka
Frailty syndrome among students of the Third University
Zespół słabości/kruchości wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

10:20-10:45 – Discussion

Chair: Danuta Pięciak-Kotlarz, Bogusława Kaczor-Pyter, Anna Fąfara, Elżbieta Kraśnianin

9:00-9:10 – Katarzyna Ochnik
The challenge of monitoring a patient in motion
Wyzwanie w monitorowaniu pacjenta w ruchu

9:10-9:20 – Patrycja Trojnar, Katarzyna Tomaszewska, Beata Boratyn, Bożena Majchrowicz
Medical simulation as a method of practical training in the opinion of nursing students
Symulacja medyczna jako metoda kształcenia praktycznego w opinii studentów pielęgniarstwa

9:20-9:30 – Anna Wójcik, Wojciech Pałys, Kamila Pytlak, Dariusz Bazaliński

Possibilities of interdisciplinary cooperation in the XXI century in the treatment of chronic wounds
Możliwości współpracy interdyscyplinarnej  na miarę XXI wieku w procesie leczenia ran przewlekłych

9:30-9:40 – Paulina Szymańska, Kamila Pytlak, Anna Wójcik, Mateusz Skórka, Dariusz Bazaliński
Selected problems during larval wound therapy
Wybrane problemy w larwoterapii ran

9:40-9:50 – Agnieszka Momora, Paweł Więch
The importance and possibilities of increasing spontaneous activity among people working in a sitting position
Znaczenie i możliwości zwiększania spontanicznej aktywności wśród osób pracujących w pozycji siedzącej

9:50-10:00 – Małgorzata Soroń
Effect of diet on body composition in patients with type 2 diabetes over 50 years of age
Wpływ diety na skład ciała u chorych na cukrzycę typu 2 po 50. roku życia

10:00-10:10 – Mateusz Skórka, Paweł Więch, Anna Wójcik, Kamila Pytlak, Anna Nowak, Dariusz Bazaliński
Nutritional status of patients with a coexisting chronic wound – extended assessment using bioelectrical impedance
Stan odżywienia pacjentów ze współistniejącą raną przewlekłą – ocena rozszerzona z wykorzystaniem impedancji bioelektrycznej

10:10-10:20 – Aleksandra Jarząb
Work ergonomics in the profession of a nurse.
Ergonomia pracy w zawodzie pielęgniarki

10:10-10:35 – Discussion

Chair: Małgorzata Nagórska, Romana Belešová, Dorota Bassara-Nowak, Barbara Zych

10:55-11:05 – Romana Belešová, Drahomíra Filausová, Marie Trešlová, Martin Červený
Midwife’s interventions in the care of a woman with mental disorders during postnatal period
Interwencje położnej w opiece nad kobietą z zaburzeniami psychicznymi w okresie poporodowym

11:05-11:15 –
Małgorzata Nagórska, Katarzyna Kasperkiewicz
Human papillomavirus infections – knowledge and attitudes of women of childbearing age
Zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego – wiedza i postawy kobiet w wieku rozrodczym

11:15-11:25 – Drahomíra Filausová, Romana Belešová, Veronika Vesková
Standards of care in maternity hospitals in Southbohemian region from the perspective of women
Standardy opieki w szpitalach położniczych w regionie południowoczeskim z perspektywy kobiet

11:25-11:35 –
Alena Machová, Milena Mágrová, Milan Hanzl
The use of RAPPT scale in prevention of SUPC by the nursing staff in delivery rooms of selected hospitals in Southbohemian region
Wykorzystanie skali RAPPT w profilaktyce SUPC przez personel pielęgniarski w salach porodowych wybranych szpitali województwa południowoczeskiego

11:35-11:45 – Barbara Zych, Anna Kremska, Małgorzata Nagórska  
50 years of midwifery training in Rzeszow
50 lat kształcenia położnych w Rzeszowie

11:45-1155 – Milda Nagineviciute, Egle Bartuseviciene, Aurelija Blazeviciene

Comparison of Midwifery and Obstetrics-gynecology Care in Pregnancy: women’s perspective
Położnictwo i opieka położniczo-ginekologiczna w ciąży: perspektywa kobiet

11:55-12:05 – Agnieszka Pieczykolan, Joanna Grzesik-Gąsior, Magdalena Korżyńska-Piętas, Agnieszka Bień, Justyna Krysa, Katarzyna Walewska

Medical simulation in the opinion of Polish midwifery students
Symulacja medyczna w opinii polskich studentów położnictwa

12:05-12:15 – Patrycja Burzyńska, Krzysztof Przyśliwski
Quality of life of patients after surgical removal of endometriosis before and after surgery
Jakość życia pacjentów po chirurgicznym usunięciu endometriozy przed i po operacji

12:15 – 12:40 – Discussion

Chair: Beata Penar-Zadarko, Agnieszka Hubert-Lutecka, Joanna Burzyńska, Justyna Kosydar-Bochenek

10:55-11:05 – Anna Ziemlewicz, Magdalena Kulczycka, Agnieszka Hubert-Lutecka, Sławomir Porada
Factors determining the purchase of OTC drugs and dietary supplements
Czynniki decydujące o zakupie leków OTC oraz suplementów diety

11:05-11:15 – Piotr Kordowski, Izabela Kordowska, Katarzyna Rydzewska, Patrycja Przybysz, Patrycja Jabłońska, Olga Lustyk
Medical simulation and social competences of nursing students
Symulacja medyczna a kompetencje społeczne studentów pielęgniarstwa

11:15-11:25 – Mateusz Kisiel, Mateusz Skórka, Dariusz Bazaliński

Marjolina’s ulcer – aggressive cancer in a chronic wound. Case study
Owrzodzenie Marjolina – agresywny nowotwór w ranie przewlekłej. Studium przypadku

11:25-11:35 –
Aleksandra Urzyńska, Beata Klimczak, Ewa Tabor
Patients’ opinion on factors influencing the provision of health services by nurses and midwives
Opinia pacjentów na temat czynników wpływających na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne

11:35-11:45 – Gabriela Sołga, Anna Kremska, Barbara Zych
The image of the profession of a nurse / midwife in the opinion of students, co-workers and people of other professions in the era of the COVID-19 pandemic
Wizerunek zawodu pielęgniarki/położnej w opinii studentów, współpracowników i osób innych zawodów w dobie pandemii COVID-19

11:45-11:55 – Paweł Słoma, Kinga Krupa, Paweł Więch
The influence of malnutrition on the incidence of infections in  hospitalized patients in intensive care units
Wpływ niedożywienia na częstość występowania zakażeń u pacjentów hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii

11:55-12:05 – Urszula Burchała, Agnieszka Dymek, Sara Jarmakiewicz-Czaja, Anna Bartosiewicz
The impact of omega-3 fatty acids on the immune
Wpływ kwasów Omega-3 na układ odpornościowy

12:05-12:15 -Agnieszka Dymek, Urszula Burchała, Sara Jarmakiewicz-Czaja, Anna Bartosiewicz
The role of diet in shaping the intestinal microbiota
Rola diety w kształtowaniu mikrobioty jelitowej

12:15-12:40 – Discussion

Chair: Sabina Krupa, Anna Malisiewicz, Anna Wójcik, Małgorzata Wąsacz, Katarzyna Tomaszewska

Bożena Dudek, Barbara Gugała
Knowledge and attitudes of high school students toward contraception / Wiedza i postawy licealistów wobec antykoncepcji

Aleksandra Szelast, Dariusz Bazaliński
Possibilities of using Negative Pressure Wound Therapy in the process of local wound healing after fibrosarcoma removal – a case study / Możliwości zastosowania terapii podciśnieniowej ran w procesie miejscowego gojenia się ran po usunięciu włókniakomięsaka – opis przypadku

Justė Kivilienė, Aurelija Blaževičinė
Nurses’ attitudes towards reporting clinical adverse events: evidence from Lithuania / Postawy pielęgniarek wobec zgłaszania klinicznych zdarzeń niepożądanych: dowody z Litwy

Katarzyna Drozdowska, Magdalena Armatys, Marcelina Pasieczna, Karolina Kliś, Katarzyna Przytuła
Care for parturient nature after a previous caesarean section / Opieka nad rodzącą drogami natury po wcześniejszym cięciu cesarskim

Alicja Drożdż, Dariusz Bazaliński, Jolanta Sawicka, Dariusz Sawka
The use of a patient-centered care model in the case of cancerous breast ulcers – a case study / Zastosowanie modelu opieki skoncentrowanej na pacjencie w przypadku nowotworowych owrzodzeń piersi – studium przypadku

Magdalena Kulczycka, Anna Ziemlewicz, Agnieszka Hubert-Lutecka, Sławomir Porada
The role of health education and health promotion in the opinion of high school students / Rola edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Dominika Materna, Gabriela Fus, Marta Lelit, Anna Kremska, Barbara Zych
Professional image of a midwife in the opinion of patients and co-workers / Profesjonalny wizerunek położnej w opinii pacjentek
i współpracowników

Aneta Wandas, Gabriela Pięta, Dominika Rybka, Danuta Pięciak-Kotlarz
Your skin under control, or about the prevention of skin cancer / Twoja skóra pod kontrolą, czyli o profilaktyce nowotworów skór

Maria Sowa, Milena Stój, Paulina Smolak, Natalia Soja
The impact of energy drinks on the human body / Wpływ napojów energetycznych na organizm człowieka

Anita Nagy, Adrienn Ujváriné Siket, Varga Levente
Defining the role of APN in diabetes prevention in Hungary / Określenie roli APN w profilaktyce cukrzycy na Węgrzech

Anna Kogut, Mateusz Skórka, Anna Malisiewicz, Dariusz Bazaliñski
Heel pressure ulcer, still underestimated health problem in specialist care – a case study / Odleżyna w obrębie pięty, wciąż niedoceniany problem zdrowotny w opiece specjalistycznej – case study

Anna Kołodziej, Dariusz Bazaliñski
Atypical wounds – case description and literature review / Rany nietypowe – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Csabáné Lánczi, Adrienn Ujváriné Siket
The role of APN in the prevention of obesity and co-morbidities, the importance of obesity and its impact on socjety / Rola APN
w profilaktyce otyłości i chorób współistniejących, znaczenie otyłości i jej wpływ na społeczeństwo

12:15 – 12:40 – Summary of the Student e-Poster session

9:00-9:45: Meningococcal B vaccination – difficulties and challenges in administering the vaccine / Szczepienie meningokokowe B – trudności i wyzwania w podawaniu szczepionki

10:00-10:45 – A practical lactation tool for nurses and midwives –
a protocol for assessing infant suckling skills / Praktyczne narzędzie laktacyjne dla pielęgniarek i położnych – protokół oceny umiejętności ssania niemowlęcia

11:00–11:45 – Body composition analysis – interpretation of results. Calculation of the body’s energy needs / Analiza składu ciała – interpretacja wyników / Obliczanie potrzeb energetycznych organizmu

Toggle Content

A pdf file with the Symposium Programme can be downloaded here.